18th May2020

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ດ້ານເງິນຕາ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19

by somchan

ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ທີ່ສູນປະຕິບັດງານ ຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມ ໂຄວິດ-19 ໃນໂອກາດ ຮ່ວມຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າ ການທະນະຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະ ກິດຂອງ ສປປ ລາວ.

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ
ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດລະບາດ COVID-19 ໂດຍໃຫ້ທະນາ ຄານທຸລະກິດ ແລະ
ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຜ່ອນຜັນຕໍ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍມີເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ຄື: ການເລື່ອນເວລາ ຊໍາລະຫນີ້ ທັງຕົ້ນທຶນ
ແລະ ດອກເບ້ຍ, ການປັບຫລຸດ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ລູກຫນີ້ຂອງຕົນ ບົນ
ພື້ນຖານການປຶກສາຫາລື ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ, ການສະຫນອງເງິນກູ້ບ້ວງໃຫມ່
ໃຫ້ແກ່ລູກຫນີ້ ແລະ ຜູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ
ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງເງິນກູ້ຄືນ ໃຫ້ ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍການກໍານົດ
ອາຍຸສັນຍາ ຫລື ງວດຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເປັນເວລາ 1 ປີ ຫລື
ຕາມການຕົກລົງ ລະຫວ່າງເຈົ້າຫນີ້ ແລະ ລູກຫນີ້. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ທະນາຄານ
ທຸລະ

ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ
ໃດທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊັ້ນຫນີ້ ແລະ
ການຫັກເງິນແຮຖີ່ ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ , ດ້ານຫລັກການ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ກໍານົດການເລື່ອນເວລາຊໍາລະຫນີ້, ການຫລຸດອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ລວມທັງການປ່ອຍກູ້ໃຫມ່ ເພື່ອຟື້ນຟູທຸລະກິດ
ແມ່ນມອບໃຫ້ທະນາຄານທຸລະ ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຮ່ວມກັນພິຈາລະນາຢ່າງ ສົມເຫດສົມຜົນ
ທັງຫມົດແມ່ນແນໃສ່ ໃຫ້ທະ ນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ເຫັນໄດ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕົວຈິງ ແລະ ພ້ອມກັນຫາວິທີແກ້ໄຂ ເພື່ອຜ່ານຜ່າຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນຄັ້ງນີ້ໄປດ້ວຍກັນ.

 

Off

Comments are closed.