10th Sep2020

ທາງການຈີນຈະຍຶດລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກຂອງປະເທດລາວເປັນພຽງຂ່າວລື

by somchan

ຈາກປະເດັນຂ່າວທີ່ວ່າ ທາງການຈີນຈະຍຶດລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກຂອງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງ, ຄວາມຈິງແລ້ວຄື ບໍ່ມີການຍຶດໃດໆ ທາງລັດຖະບານຈີນ ຢູ່ ບໍລິສັດຈີນ ພຽງແຕ່ເປັນການຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຈີນ ທີ່ມີມາຍາວນານທີ່ຈະພັດທະນາລະບົບສາຍສົ່ງແຮງສູງຮ່ວມກັນ ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຟຟ ລ ຢືນຢັນວ່າການຄວບຄຸມບໍລິຫານຈັດການທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານລາວ ບໍ່ແມ່ນຂອງລັດຖະບານປະເທດອື່ນ. ການເຂົ້າມາຂອງ ບໍລິສັດ CSG ທີ່ຈິງແລ້ວເປັນເລື່ອງທີ່ທາງການຈີນສົ່ງລັດວິສາຫະກິດຂອງຈີນເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອລັດຖະບານລາວ ທັງໃນແງ່ເຕັກນິກ, ເງິນທຶນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີເງິນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລະບົບສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າຂອງປະເທດລາວຈໍານວນຫຼາຍ.ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໄຟທີ່ນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ຜ່ານມາຫຼາຍສິບປີລັດຖະບານລາວມີການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນສໍາປະທານໃນແຫຼ່ງຜະລິດ ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ເປີດໃຫ້ມີການສໍາປະທານສາຍສົ່ງໄດ້ ແຕ່ ຟຟ ລ ຍັງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຊາການເດີນເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຂອງຊາດ ແລະ ຕອບສະຫນອງນະໂຍບາຍຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນກອບການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີ Asian Power Grid ຫຼື ການເຊື່ອມໂຍງ ກັນດ້ວຍລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຂອງທັງຫມົດປະເທດອາຊຽນ, ລັດຖະບານລາວຄາດຫມາຍວ່າ ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຈີນ ຈະສ້າງໂອກາດທາງດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ຈີນ ແລະ ກຸ່ມປະເທດ CLMV ເພີ່ມຕື່ມ ຫາກລະບົບ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໄດ້ທັງຫມົດ.

ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບສໍາປະທານທັງລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ເຊື້ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາທັງຫມົດ ທີ່ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປະເທດລາວໄປແລ້ວ ຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດຈະຖືກໂອນເປັນຊັບສິນຂອງ ລັດຖະບານລາວທັງຫມົດ ຕາມສັນຍາ BOT ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບການລົງໃນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຄາດຫມາຍວ່າມູນຄ່າຊັບສິນທັງຫມົດທີ່ຈະໂອນເປັນຂອງລັດຖະບານລາວ ຈະມີມູນຄ່າມະຫາສານ.

 

Off

Comments are closed.