18th May2020

ຄໍາແນະນໍາ

by somchan

.

 

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການເປີດບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ ແລະທາງອາກາດ ພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະສືບຕໍ່ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະບາດ CoVID-19

ເຖິງ: – ທ່ານ ຫົວຫນ້າພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.

– ທ່ານ ຫົວຫນ້າກອງສະຫນາມບິນລາວ,

– ທ່ານ ຫົວຫນ້າກອງຈະລາຈອນທາງອາກາດລາວ.

– ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດລາວເດີນອາກາດ.

– ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແລະ ທາງນໍ້າ ລະຫວ່າງແຂວງ.

– ຜົນດເຈົ້າຫນ້າທີ່ໆກ່ຽວຂ້ອງ..

– ອີງຕາມ ດໍາລັ່ງວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະກຽມຄວາມພ້ອມ ຮອບດ້ານ ເພື່ອຕົ້ນປະຍາດໂດວິດ- 19 ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29/03/ 2020. – ອິງດາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 580/ຫນຍ, ລົງວັນທີ 15/052020 ກ່ຽວກັບການສົບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂດວິດ- 19ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ່ 16/05-01/06/2020.

– ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີ້ ຂອງຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມົ້ງວັນທີ 15/05/2020.

– ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ການແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂດວິດ- !9 ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕັ້ງວັນຍາ 17/05/ 2020.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນຄ່ານັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 06/ນຍ ລົງວັນທີ 22/03/2020 ແລະແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 580/ນຍ, ລົງວັນທີ 15/05/200 ໃຫ້ມີປະສົດທິຜົນ. ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈິ່ງໄດ້ອອກ ດ່າແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິດ ການເປີດບໍລິການຄົ້ນລົ່ງໂດຍສານທາງບົກ, ທາງນ້ໍາ ແລະທາງອາກາດ ພາຍໃນ ປະເທດ, ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕ໌ບຶດມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ດັ່ງນີ້:

. . ..

Off

Comments are closed.