07th Aug2020

ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄລຍະ III

by somchan

ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ 2020 ນີ້, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືຜ່ານຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄລຍະ III ແຕ່ປີ 2021-2025, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 9 ເປົ້າ ຫມາຍ, 6 ແຜນງານ, 26 ໂຄງການ ແລະ 121 ກິດຈະກໍາ, ເຊິ່ງບັນດາໂຄງການ,ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວສ່ວນຫລາຍແມ່ນ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ, ມີ ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນ, ພາຫານະຮັບໃຊ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນ 5 ປີ ຕໍ່ຫນ້າມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ເຊີ່ງການດຳເນີນກອງປະຊຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພ້ອ ນາງ ລີວົງ ລາວລີ ຫົວຫນ້າກົມຕໍາຫລວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫລວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງເປັນຫົວຫນ້າ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ, ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງແຜນງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າ ຮວມ.

ພັທ ກິແກ້ວ ຈັນທະລັງສີ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຕໍາຫລວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນງານແຫ່ງຊາດໄລຍະ III ແຕ່ປີ 2021-2025 ແມ່ນໄດ້ອີງຕາມໂຄງຮ່າງ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ສ່ວນບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະໂຄງ ການ, ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມຕາມວຽກ ທີ່ແຕ່ລະ ກະຊວງ, ຂະແຫນງການສົ່ງມາ. ຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປະກອບມີ 9 ເປົ້າຫມາຍ ຄື: ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ປື້ມຄູ່ມື, ຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແຕ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກົນໄກປະສານງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ; ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ດ້ວຍຫລາຍຮູບ ແບບ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ກຸ່ມສຽງຮັບຮູ້ຜົນຮ້າຍ, ຜົນກະທົບຂອງ ການຄ້າມະນຸດ, ມີສະຕິ ປ້ອງກັນຕົວເອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ; ເພີ່ມທະວີໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົດ ຫມາຍ, ການກໍານົດຕົວ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ, ນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດ ມາລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການສ້າງ, ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິຄະດີ, ປະສານງານ ແລະ ລຽກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບ ການຄ້າມະນຸດໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ ປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ສົ່ງເສີມການພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ທຶນ ກັບຕ່າງປະເທດ,   ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

 

Off

Comments are closed.