08th Feb2021

ເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄ້ວາ ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ ຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ

by somchan

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ຮ່ວມກັບອົງການ ແພຣນ ປະຈຳລາວເຜີຍແຜ່ບົດຄົ້ນຄ້ວາ ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ ຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປລາວ ຂອງໂຄງການ ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກຍິງ ໄວໜຸ່ມຍິງຊົນເຜົ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2021, ທີ່ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ຈັນສີ ພິມມະຈັນ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ, ມີ ທ່ານ ນາງ ວິມາລາ ເດດວົງສາ ຮອງອຳນວຍການ ອົງການ ແພຣນ ປະຈຳລາວ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ດຣ ນ. ຈັນສີ ພີມພະຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແມ່ນເພື່ອວິເຄາະ ແລະ ສະຫຼູບບົດວິໄຈ ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຜູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຂອງໄວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ  ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ  ແລະ ວິເຄາະກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນລະດັບຊາດ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບແຂວງ ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. ນອກນັ້ນ, ໄດ້ບັນທືກປະເພດຂອງຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເຊິ່ງຍິງໜຸ່ມ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ບັນທຶກສິ່ງທີ່ຄິດວ່າເປັນອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ທີ່ຕ້ອງການໂດຍໄວໜຸ່ມ (ໂດຍສະເພາະເພດຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 10-14 ແລະ 15-19 ປີໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ). ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງດ້ານຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພີ່ມຂື້ນ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລົງ, ອັດຕາການໃຊ້ການຄຸມກຳເນີນເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນຫຼຸດລົງ.

Off

Comments are closed.