17th Feb2021

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດປະກອບຄໍາເຫັນມ້ວນທ້າຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການຊີດໍ

by somchan

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດປະກອບຄໍາເຫັນມ້ວນທ້າຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການຊີດີ ຕໍ່ບົດລາຍ ງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຶກສາຫາລືຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໄລຍະທີ 10 ໃຫ້ກັບຂະແຫນງການພາກລັດ, ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2021, ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກມີບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຂະແຫນງການພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນ ມ້ວນທ້າຍຂອງ ຄະນະກໍາມະການຊີດໍ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດ ຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ກໍປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນຫນຶ່ງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ສຸມໃສ່ ປັບປຸງແກ້ ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວຖືກດໍາເນີນໄປຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ກອງ ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຮັບຟັງກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ ລົບລ້າງ ທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ບັນດາຂໍ້ສະເຫນີແນະ ໃນບົດປະກອບຄໍາເຫັນມ້ວນທ້າຍ ດັ່ງກ່າວ,ມີບັນຫາໃດທີ່ທາງ ຄະນະກໍາມະການຊີດີ ກໍຄືອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ແນະນໍາ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ປີ 2019-2022, ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໃນ ບາງ ຂະແຫນງການ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ເພື່ອກໍານົດວຽກບູລິມະສິດໃນຕໍ່ຫນ້າ ຂອງ ຂະແໜງການຕົນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະເຫນີແນະດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ ແຕ່ລະຂະແຫນງການໄປຄຽງຄູ່ກັບການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມນັ້ນຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່. ໂດຍສັງເຂບ, ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2020 ຜ່ານມານີ້, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນພາຄີ ຂອງຊົດ໋ ໃນມາດຕາ 18 ຈະຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານຂອງ ປະເທດຕົນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທຸກໆ 4 ປີ, ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ ປະຕິບັດພັນທະໃນ ການສົ່ງບົດລາຍ ງານຂອງລັດຖະບານຕົນກວມເອົາທັງຫມົດ 9 ໄລຍະ 3 ຄັ້ງ) | ສົງຄັ້ງທີ 1 ກວມ ເອົາໄລຍະ 1-5, ສົ່ງຄັ້ງທີ 2 ກວມເອົາໄລຍະ 6-7, ສົ່ງຄັ້ງທີ 3 ກວມເອົາໄລຍະ 8-9 ແລະ ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກອບຄໍາເຫັນມ້ວນ ທ້າຍ 5 ຫົວຂໍ້, ນອກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ໃນການຮ່າງບົດລາຍງານຮອບຕໍ່ໄປ ກໍຄື ການຮ່າງບົດລາຍງານເເຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ ໄລຍະທີ 10 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກ ຕໍ່ ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສົ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍຄື ຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ ຕາມກໍານົດເວລາ.

 

 

Off

Comments are closed.