07th May2021

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເລັ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

by somchan

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຮງງານທີ່ຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຍາກ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນຕິດພັນກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ກໍານົດວິທີການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ພິຈາລະນາ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນແຮງງານ ທີ່ຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຍາກ;ເປັນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ; ເປັນຄົນລາວ ທີ່ມີສໍາມະໂນຄົວ ຫລື ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາຢູ່ບ້ານໃນເວລາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ; ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ.

ສໍາລັບວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ເມືອງ-ນະຄອນ ເພື່ອຊີ້ນໍາບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄອບຄົວ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ແບບຟອມ ທີ່ກໍານົດໄວ້, ພາຍຫລັງ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຈາກຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ-ນະຄອນແລ້ວ ໃຫ້ກວດກາ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກເງື່ອນໄຂຂອງວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ພ້ອມທັງສັງລວມ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ ດີການສັງຄົມ (ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ) ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2021ເພື່ອສັງລວມລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ.

 

Off

Comments are closed.