03rd Oct2013

ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ…ທີ່ບໍ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ

by somchan

Computer_1jpg

ປະຈຸບັນນີ້ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ ຈຳເປັນໃນຊິວິດປະຈຳວັນຂອງຄົນເຮົາເພາະການ ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆແມ່ນນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກງານແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະ ລາຍຕໍ່ຕົນເອງແມ່ນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1 ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວຄວນພັກ 10-15 ນາທີໂດຍການຫຼັບຕາ, ຫຼຽວເບິ່ງຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າບໍລິຫານສາຍ ຕາດ້ວຍການເຫຼືອກຕາເປັນວົງມົນ 5-6 ຮອບ, ໃຊ້ນີ້ວນາງແຕະ ຫົວຕາແຕ່ລະຂ້າງແລ້ວບີບເປັນຈຸດໆ 1-2 ນາທີ.

2 ຕັ້ງຈໍຄອມພິວເຕີ ຫ່າງຈາກສາຍຕາປະມານ 50-60 ຊັງຕີແມັດ, ລະດັບຕໍ່າກວ່າສາຍຕາເລັກນ້ອຍ ເພື່ອຫຼຸດການລວມເປັນຈຸດ ຂອງແສງ, ສ່ວນຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງຄວນໃຫ້ປະມານ 3ເທົ່າ ຂອງແສງແວດລ້ອມໃນບໍລິເວນທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຢູ່.

3 ຈັດທ່ານັ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ເວລາພິມ ສອກ ແລະ ແປ້ນພິມຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ, ຂາສອງຂ້າງວາງລຽບກັບພື້ນ, ນັ່ງໂຕຊື່, ຢ່າເຮັດ ໃຫ້ຂໍ້ມືກົ່ງໂຄ້ງຜິດປົກກະຕິ.

4 ຄວນເຄື່ອນເໜັງຮ່າງກາຍເປັນໄລຍະໆເຊັ່ນ: ກຳມື ແລ້ວປ່ອຍມື, ນວດບ່າ, ຄໍ, ຢືດແຂນ ແລະ ລຸກຂຶ້ນຢືນເໜັງໂຕໄປມາເປັນໄລຍະໆ.

5 ໝັ່ນອານາໄມປັດຂີ້ຝຸ່ນ, ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຄອມພິມເຕີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດ.

Off

Comments are closed.