02nd Jun2021

ປ່າໄມ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຕໍ່ການຮັກສາດິນ, ແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ຊີວິດນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ

by somchan

ການປູກຕົ້ນໄມ້ນອກຈາກຈະປູກໄດ້ທຸກໆວັນແລ້ວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ເພື່ອໃຫ້ມັນເຕີບໃຫຍ່ກາຍເປັນປ່າໄມ້ ໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນພ້ອມທັງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອຕ້ອງການວັດຖຸດິບດ້ານໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະຜົນ ປ່າໄມ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ມີວັນບົກແຫ້ງແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບອັນ ສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປ່າໄມ້ມີບົດບາດສຳຄັນ ຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຕໍ່ການຮັກສາດິນ, ແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ຊີວິດນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ.

 

 ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປູກຕົ້ນໄມ້  ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການປູກໄວ້ຮົ່ມ, ປະດັບເອ້ສວຍງາມ, ເພື່ອກິນໝາກ ກໍຄືໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປູກໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຢ່າງດຽວ ທຸກຄົນສາມາດປູກໄດ້ທຸກໆວັນ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຄື ເມື່ອປູກແລ້ວ ກໍລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງ, ບົວລະບັດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເອົາຈິງເອົາຈັງ ຈຶ່ງຈະບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍຄືເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກນັ້ນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກທີ່ຜ່ານມາມີຫລາຍບ່ອນປະຕິບັດໄດ້ດີ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຈໍານວນໜຶ່ງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂອດການຄຸ້ມຄອງ-ບົວລະບັດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເບ້ຍໄມ້, ຕົ້ນໄມ້ທີ່ປູກລົງດີນ ເພື່ອການປະດັບເອ້ ເພື່ອຄວາມສວຍງາມ ແລະ ໃຫ້ຮົ່ມໃນເຂດທາງຫລວງບາງເສັ້ນຍັງບໍ່ທັນ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການສ້າງເຂດສີຂຽວ ຫຼືເວົ້າວ່າ ມີພຽງຈຳນວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດຕາຍ.

 

 ສຳລັບຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຕາມທິດການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າຜະລິດ, ການຟື້ນຟູປ່າທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.

 ການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ເຖິງວ່າມີຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ, ແຕ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄົນລາວທຸກຄົນ ທີ່ຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນ. ທັງນີ້, ກໍຍ້ອນວ່າປ່າໄມ້ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດອັນລໍ້າຄ່າ, ເປັນມໍລະດົກຕົກທອດ ຈາກບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາ; ປ່າໄມ້ເປັນເຫງົ້າພະລັງ ຂອງລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນ ທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາດິນ, ແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ຊີວິດນາໆພັນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ, ກໍຄືຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;  ນອກນີ້ ປ່າໄມ້ຍັງປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ນຳໃຊ້ໄມ້ ເພື່ອປຸກສ້າງເຮືອນຊານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອາໄສເປັນ ແຫລ່ງທຳມາຫາກິນ, ເປັນແຫລ່ງ ຊອກຫາຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເປັນກ້າວໆ.

Off

Comments are closed.