06th Jun2021

ປະຊາຊົນລາຍຮັບໜ້ອຍ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໄລຍະລະບາດໂຄວິດ-19

by somchan

ຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເພາະບໍ່ໄດ້ກະທົບພຽງແຕ່ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນໃນສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ບັນຫາປາກທ້ອງຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ, ໂຄວິດ-19ກໍ່ຢ້ານປາກທ້ອງຂອງຄົນໃນຄອບຄົວກໍ່ສຳຄັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ມີລາຍຮັບໜ້ອຍ ຜູ້ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ ຖືກກະທົບຢ່າງໜັກ.

ຕໍ່ບັນຫານີ້, ພັກ-ລັດ ຮັບຮູ້ດີ ຈຶ່ງໄດ້ລະດົມທຸກພາກສ່ວນບໍ່ວ່າພາກລັດ ຫລື ເອກະຊົນ ຜູ້ມີເງື່ອນໄຂ ມີນ້ຳໃຈ ໃຫ້ຫັນໜ້າມາຊ່ວຍເຫລືອກັນໃນຍາມຍາກ. ບໍ່ວ່າ ເລື່ອງນ້ອຍ ຫລື ໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຈາກການລະບາດຮອບສອງຂອງໂຄວິດ19 ພັກ-ລັດ ຖືເປັນວຽກງານຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຕໍ່ກັບການລະບາດ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ກໍແມ່ນບັນຫາໜີ້ສິນ ທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ໄປກູ້ຢືມມາ ເພື່ອຜ່ອນຊຳລະລາຍການ ຕ່າງໆນັ້ນ ຊຶ່ງກໍກະທົບໜັກສົມຄວນ ໂດຍທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານ ກໍໄດ້ວາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂ ຊຶ່ງທ່ານ ພຸດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຕໍ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 238/ທຫລ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນນັ້ນພື້ນຖານແມ່ນໄດ້ກຳນົດ 3 ນະໂຍບາຍໃຫຍ່ແກ້ລູກຄ້າຄື: ເລື່ອນກຳນົດເວລາໃນການຊຳລະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ, ການຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ການປ່ອຍກູ້ໃໝ່ ເພື່ອການຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ບາງຄັ້ງອາດຈະບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເນື່ອງຈາກ ສະຖິຕິລູກຄ້າແມ່ນມີຈຳນວນຫລາຍ ແຕ່ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າລະອຽດຕື່ມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ທີ່ເປັນເງິນເດືອນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການໄປໃຊ້ບໍລິການເງິນກູ້ ເພື່ອການຊົມໃຊ້ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການກູ້ຢືມ ເພື່ອໄປຊື້ພາຫະນະ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ຫລື ວ່າບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຊຶ່ງບັນດາບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອໄດ້ພິຈາລະນາ ການປ່ອຍກູ້ ແມ່ນອີງຕາມເງິນເດືອນພື້ນຖານໃນການຊຳລະໜີ້, ໃນເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ບໍ່ມີເງິນເດືອນມາຊຳລະ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກຳນົດເວລາເລື່ອນຊຳລະໜີ້ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີລູກຄ້າທີ່ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ໃຊ້ເງິນເດືອນຄໍ້າປະກັນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະຕິ.

ສ່ວນຂັ້ນຕອນໃນການຂໍຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ລູກຄ້າຕ້ອງຂຽນໜັງສືສະເໜີເຖິງ ທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນເພື່ອຂໍນະໂຍບາຍ; ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ຫລື ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ປະກອບອາຊີບອິດສະຫລະ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ່ວນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຈະດໍາເນີນການສໍາຫລວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ສຳລັບລູກຄ້າສິນເຊື່ອຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ສົນໃຈຂໍສິນເຊື່ອເພີ່ມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊື່ອຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 318/ທຫລ ກໍໃຫ້ປະສານກັບບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈຳນວນ 16 ທະນາຄານ ທີ່ກຳນົດໄວ້. ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນດ້ານສິນເຊື່ອຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 238/ທຫລ ສາມາດປະສານກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ (ເບີໂທ: 021 219825) ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ (ເບີໂທ: 021 265715 ຫລື 021 265712).

ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍ ທີ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະໄດ້ຮັບຈາກທະນາຄານ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອຕ່າງໆ ຊຶ່ງນະໂຍບາຍນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?, ຈະຄືກັບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບທຳອິດປີຜ່ານມາບໍ່  ຊຶ່ງປີຜ່ານມາ ທະນາຄານ ກໍຄືບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຫລາຍແຫ່ງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໄດ້ດີ, ແຕ່ກໍມີບາງບໍລິສັດ ເມີນເສີຍບໍ່ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍແກ້ໄຂຫຍັງເລີຍ, ບາງບໍລິສັດ ທີ່ຜ່ອນຜັນ ໂດຍການຍືດເວລາຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ຫລັງຍົກເລີກຄໍາສັ່ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານໂຄວິດ ກໍຮີບເກັບດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ທົບເທົ່າ ໝາຍວ່າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊຳລະທັງດອກເບ້ຍທັງຕົ້ນທຶນໃນເດືອນທີ່ໄດ້ໂຈະໄວ້ ບວກໃສ່ເດືອນໃໝ່ຕໍ່ໄປ. ກໍລະນີນີ້ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຖືກຊ້ຳເຕີມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ຊຶ່ງນີ້ເປັນບົດຮຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີຜ່ານມາແລ້ວ ຫວັງວ່າປີນີ້ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກວດກາ ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອນຳຜົນປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງມາໃຫ້ປະຊາຊົນ.

 

Off

Comments are closed.