29th Jun2021

ການແກ້ໄຂບັນຫາບັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ

by somchan

ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາບັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂໃນປີຕໍ່ໄປ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການປີ, ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຄາດໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18 ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸແຜນການທີ່ວາງໄວ້; ການຝືກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ໃນການການສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ. ເນື່ອງຈາກຂາດທຶນຮອນ, ພະນັກງານຍັງຈໍາກັດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ. ພ້ອມນີ້, ຍັງຂາດອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແບບທາງໄກ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເມື່ອທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍການປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ແຄັດທາລິນ ເຟືອງ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໄບຣອັນ ຈຸງວິວັດທະນະພົນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກການເມືອງ-ເສດຖະກິດ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ສຸມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທີ່ມາຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ, ການອອກລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ການລົງເຮັດກິດຈະກຳໂຄສະນາຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ, ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ, ປະເມີນ ແລະ ສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບປີ 2021-2030, ໄດ້ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບບັນດາພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ອົງການປະຕິບັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຢ່າງມີປະສິດຜົນ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການແນະນໍາໃຫ້ແກ່ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂັ້ນແຂວງ ກໍານົດພື້ນທີ່ບຸລິມະສິດ ສໍາລັບການສໍາຫລວດ, ກວດກູ້ ແລະ ນໍາເອົາຂໍ້ມູນຂອງພື້ນທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ ໄປກໍານົດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການຮ່ວມມື ກັບອົງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກງານແກ້ໄຂບັນ ຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ວຽກໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທີ່ມາຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ວຽກສໍາຫລວດ ແລະ ກວດກູ້, ວຽກງານຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງ ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

 

Off

Comments are closed.