30th Jul2021

ການຄ້າມະນຸດແມ່ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ເປັນໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ

by somchan

ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ທໍາການຜະລິດ, ທໍາມາຄ້າຂາຍ, ປະກອບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດຫມາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມ ບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງສັງຄົມ ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ເຫັນໄດ້ວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ ເມື່ອເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວພົນລະເມືອງມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ປະເທດຊາດຈຶ່ງມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຽງຄູກັບ ການພັດທະນານັ້ນ ກໍປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບສະພາບການເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນ ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ຂີ້ລັກງັດແງະ, ປຸ້ນຈີ້, ຊີງຊັບ, ການຄ້າປະເວນີ້, ການຄ້າມະນຸດ, ຢາເສບ ຕິດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ການສ້າງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານຄວາມສະຫງົບ-ປອດ ໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ເຖິງວ່າຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ທຸກທົ່ວຫນ້າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ໂດຍສົມທົບກໍາລັງແຮງຂອງສັງຄົມ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອດັດປັບບັນຫາເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ຫລຸດ ຫນ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ ແຕ່ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນກໍຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີບາງໄລຍະກໍມີ ລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໃນນີ້ການຄ້າມະນຸດ ກໍແມ່ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຫນຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄພອັນຕະ ລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍແມ່ນການບາດເຈັບ, ບວມຊ້ໍາ ພາຍໃນ ຫລື ພາຍນອກ ຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະຫມອງ, ເສຍອົງຄະ, ພິການ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດ, ເປັນບ້າ ຫລື ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງເກີດຈາກການກະທໍາຂອງການຄ້າມະນຸດ. ຜົນກະ ທົບຕໍ່ຈິດໃຈ ແມ່ນການປ່ຽນແປງ ດ້ານອາລົມ ເຊັ່ນ ສັບສົນ, ໃຈຮ້າຍ, ແຂງກະດ້າງ, ໂມໂຫ, ຊຶມເສົ້າ, ລະແວງສົງໄສ, ຢ້ານກົວ, ປະສາດຫລອນ, ຄວບຄຸມຕົນເອງບໍ່ໄດ້, ມີບັນຫາດ້ານການປັບຕົວ, ມີບຸກຄະລິກກະພາບແບບຍິນຍອມ ຫລື ອາໄສແຕ່ຜູ້ອື່ນ, ມີປົມດ້ອຍຕິດຕົວ, ຄິດວ່າ ຕົນເອງບໍ່ຄືຫມູ່, ຮູ້ສຶກຜິດ, ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ດີ, ຕົນເອງບໍ່ມີຄຸນຄ່າ, ບໍ່ເປັນມິດກັບໃຜ, ມັກ ຢູຄົນດຽວ, ແຍກຕົນອອກຈາກຫມູ່ຄູ່ຖືກປ່ອຍປະຖືກຈໍາແນກຈາກສັງຄົມ, ອັບອາຍ, ເສຍຈິດ , ເສຍໃຈ, ເສຍກຽດສັກສີ, ມີອາລົມຈິດທາງເພດ, ສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາ, ບໍ່ນັບຖືຕົນເອງ, ມັກທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ອາດນໍາໄປສູ່ການຂ້າຕົວຕາຍ. ຜົນກະທົບທາງເພດ ແມ່ນອະໄວຍະ ວະສືບພັນຖືກທໍາລາຍ, ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ເປັນຕົ້ນ ເຮສໄອວີ, ໄວຣັດຕັບ, ຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ, ມີພຶດຕິກໍາທາງເພດທີ່ບໍ່ເ ຫມາະສົມ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ເພດຜິດປົກກະຕິ. ຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບ ສິນ ຫລື ເສດຖະກິດ ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເຮັດໃຫ້ເສຍອະນາຄົດ, ເສຍໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ການບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄາແຮງງານ, ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານບໍ່ສົມກັບການອອກແຮງງານ, ບໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ມີຫນີ້ສິນ, ບໍ່ມີອາຊີບຫມັ້ນຄົງ, ສູນເສຍຊັບສິນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ຂາດກໍາລັງແຮງງານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ ສັງຄົມ ແມ່ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຫຼື ອາຊະຍາກໍາ ຊຶ່ງເປັນການທໍາລາຍ ວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ ການເພີ່ມທະວີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃນການຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ຢ່າງ ແຂງແຮງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດກົດຫມາຍ ແລະ ຕ້ອງສືບຕໍ່ ເຮັດຢ່າງປົກກະຕິ ຕໍ່ເນື່ອງ, ຫລາຍຮູບແບບ, ສົມທົບທຸກກໍາລັງແຮງຂອງສັງຄົມ ນັບແຕ່ ສູນກາງຮອດຮາກຖານຂັ້ນຫົວຫນ່ວຍຄອບຄົວ. ສົມທົບແຫນ້ນການໂຄສະນາປຸກລະດົມຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເລີ່ມຈາກຫົວຫນ່ວຍຄອບຄົວ ສົມທົບກໍາລັງແຮງຂັນຫນ່ວຍ, ບ້ານ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ. ການສຶກສາອົບຮົມ ແນວຄິດ ໃນການມີສະຕິຕໍ່ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ, ໂດຍ ສະເພາະ ບັນດາຫົວຫນ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດຫນໍ່ແຫນງ ຫຼືຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານບັນເທີງ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນພົນລະເມືອງທຸກຄົນຕ້ອງຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາ ຖ້າ ຫາກພົບເຫັນບຸກຄົນໃດມີພຶດຕິກໍາບໍ່ດີ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີລັກສະນະເປັນການຄ້າ ມະນຸດ ຕ້ອງລາຍງານສະພາບໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫລວດ ຫຼື ອໍານາດການປົກຄອງ ເພື່ອສະກັດກັນແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ເພື່ອນໍາເອົາຜູ້ກະທໍາຜິດມາດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍ.

ນອກນີ້ ອັນທີ່ສໍາຄັນອີກກໍແມ່ນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືຂອງລັດ ໃນການດັດປັບສາຍພົວພັນສັງຄົມ; ເປັນຮົ້ວປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນໄພ ອັນຕະລາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ-ປອດໄພ ແລະ ຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນ ສັງຄົມ, ໃນເມື່ອກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການສ້າງ ຫຼື ກໍານົດຂຶ້ນມາ, ມີການປັບປຸງ ໃຫ້ແທດເຫມາະ, ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຫມົດທຸກຄົນກໍຕ້ອງ ໄດ້ມີສະຕິຕື່ນຕົວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Off

Comments are closed.