30th Dec2021

ສັງລວມຫຍໍ້ການທຳລາຍຝິ່ນ, ກັນຊາ ທີ່ປະຊາຊົນລັກລອບປູກ ຢູ່ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສົກປີ 2021.

by somchan

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍ ປກສ ເມືອງວຽງທອງ ໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍສະເພາະ ການລົງກວດກາພຶ້ນທີ່ ປູກຝິ່ນ, ກັນຊາ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງວຽງທອງ ບ້ານອຸດົມໄຊ ເຂດນາຊວງ, ບ້ານວັງພຽງ ເຂດຈວນ, ບ້ານຜາບໍ່ ເຂດຜາທອງ ພົບສວນຝິ່ນ, ກັນຊາ ພ້ອມທັງ ທຳລາຍ ແລະ ຈັບເຈົ້າຂອງສວນໄດ້ 2 ຄົນ.

ຄັ້ງທີ 1 ວັນທີ 2 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນກັນຊາ ຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ  ນຳໃຊ້ກຳລັງ 21 ຄົນ ມີ 5 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ໄອຍະການ, ທະຫານເມືອງ, ປກສ ເມືອງ, ກອງພັນ 617 ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 8 ຕອນ ເນື້ອທີ່ປະມານ 4,2 ເຮັກຕາ, 4.447 ຂຸມ, ນ້ຳໜັກປະມານ 22.235 ກິໂລກຣາມ.

ຄັ້ງທີ 2 ວັນທີ 23 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນກັນຊາ ຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ ນຳໃຊ້ກຳລັງ 5 ພາກສ່ວນ ຄື: ປກສ ເມືອງ, ທະຫານເມືອງ, ໄອຍະການການ, ຊາວໜຸ່ມເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 17 ຕອນ, ເນື້ອທີ່ 9,9 ເຮັກຕາ ນ້ຳໜັກປະມານ 54.195 ກິໂລກຣາມ.

ຄັ້ງທີ 3 ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນກັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານອຸດົມໄຊ ນຳໃຊ້ກຳລັງ 5 ພາກສ່ວນຄື: ປກສ ເມືອງ, ທະຫານເມືອງ, ໄອຍະການການ, ຊາວໜຸ່ມເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 8 ຕອນ ມີ 2,535 ຂຸມ ນ້ຳໜັກປະມານ 8,593 ກິໂລກຣາມ.

ຄັ້ງທີ 4 ວັນທີ 7 ທັນວາ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນກັນຊາຢູ່ຂອບເຂດບ້ານຜາບໍ່ ນຳໃຊ້ກຳລັງ 2 ພາກສ່ວນຄື: ທະຫານເມືອງ, ປກສ ເມືອງ, ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 4 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 1,5 ເຮັກຕາ ມີ 1.333 ຂຸມ, ນ້ຳໜັກປະມານ 5.174 ກິໂລກຣາມ.

ຄັ້ງທີ 5 ວັນທີ 18 ທັນວາ 2021ໄດ້ທຳລາຍກັນຊາແຫ້ງ ຢູ່ຂອບເຂດບ້ານຜາບໍ່ ນຳໃຊ້ກຳລັງ 2 ພາກສ່ວນຄື: ປກສ ເມືອງ, ທະຫານເມືອງ, ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 303 ກິໂລກຣາມ.

ຄັ້ງທີ 6 ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ທຳລາຍສວນຝິ່ນ ຢູ່ຂອບເຂດບ້ານວັງພຽງມີ 3 ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຄື: ປກສ ກຸ່ມ ພະນັກງານຮາກຖານປະຈຳບ້ານ  ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 4 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ.

ລວມທັງໝົດ 6 ຄັ້ງ ສາມາດທຳລາຍໄດ້ 41 ຕອນ ເນື້ອທີ່ ປະມານ 19,9 ເຮັກຕາ, ຈຳນວນຂຸມ 18.405 ຂຸມ, ລວມນ້ຳໜັກ 90,866 ກິໂລກຣາມ, ທຳລາຍກັນຊາແຫ້ງ ໄດ້ 699 ກິໂລກຣາມນຳໃຊ້ກຳລັງ ທັງມົດ 178 ເທື່ອຄົນ.

Off

Comments are closed.