24th Mar2022

ພະແນກ ຍທຂ ຫາລືສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບຂົນສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງຢູ່ລາວ.

by somchan

ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບອົງການໄຈກາ(JiCA)  ຈັດສຳມະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງລະບົບການຂົນສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ໂດຍມີ ທ່ານ ສຸລີວັນ ພົມມະຫາໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸລີວັນ ພົມມະຫາໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດມະນາຄັ້ງນີ້, ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນແບບເຊື່ອມໂຍງ ຫລື Ilek-lNtEgrated Local ENvIronmental knowledge  ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນການທົບທວນ ຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການປັດຈຸບັນຂອງກະຊວງ/ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ  ເພື່ອຄົ້ນຫາຈຸດດີ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນອານາຄົດ ແລະ ໝາກຜົນຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄວ້ ແມ່ນຈະມີການປັບປຸງການປະສານງານພາຍໃນ, ວິເຄາະ ແລະ ຮູ້ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນຂອງຂອບວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງໃນປັດຈຸບັນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຄິດເຫັນໃໝ່ຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ປຶກສາຮຽນຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນ ທີ່ບໍ່ສາມາດພົບເຫັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນເຄົາລົບ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນຂະບວນການວາງແຜນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າວາງແຜນທິດທາງຄວາມສົມດຸນ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງຊຸກຍູ້ການສ້າງວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນເອກະພາບ, ພ້ອມລົງເລິກໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການວາງແຜນຜັງເມືອງ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ປຶກສາຫາລືເປັນກຸ່ມ ໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ ຫົວຂໍ້ຫລັກປະກອບມີ: ວຽງຈັນໃນອານາຄົດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂົນສົ່ງສາທາລະນະລົດເມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການສະເໜີຫົວຂໍ້ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄື: ໝາກຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື.

Off

Comments are closed.