06th Jul2022

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ,ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ

by Peaung Thanonkeo

ກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງ ປກສ ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ຂື້ນໃນວັນ 5 ກໍລະກົດ 2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພົຈວ ໜູໃບ ອິນທິສານ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ມີຄະນະກົມ, ຄະນະນິຕິກໍາກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະພະແນກວິຊາສະເພາະ, ພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ ມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ ແລະ ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ປກສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ສຳລັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ, ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດທີ່ນຳມາຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 7 ພາກ, 8 ໝວດ, 63 ມາດຕາ ໃນນີ້ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ວຽກງານຈົດທະບຽນ, ຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ, ອອກບັດປະຈຳຕົວ; ຮູບແບບ, ເນື້ອໃນປື້ມຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ, ບັດປະຈຳຕົວ; ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການປະກອບເອກະສານ; ຂັ້ນຕອນພິຈາລະນາການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ; ການປ່ຽນແປງສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ, ບັດປະຈຳຕົວ; ການແຈ້ງການຍົກຍ້າຍໄປ-ມາ; ການໂຈະ ແລະ ການລົບລ້າງສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ; ຖານຂໍ້ມູນທະບຽນສຳມະໂນຄົວລາວ-ຕ່າງດ້າວ ບັດປະຈຳຕົວ; ຂໍ້ຫ້າມ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ; ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ, ງົບປະມານ, ຕາປະທັບ; ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

Off

Comments are closed.