21st Jan2016

ສະຫາຍ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ສະເໜີຮ່າງວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

by somchan

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2016, ສະຫາຍ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020), ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດການພັດທະນາ ດ້ານຕ່າງໆໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງວະໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໂດຍພຶ້ນຖານ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP), ສະເລ່ຍບັນລຸ 7,4% ຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 319 ໂດລາສະຫັດລັດ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 1.970 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2014-2015, ພິເສດ ໃນປີ 2011 ທະນາຄານໂລກໄດ້ເລື່ອນ ສປປລາວ ຈາກກຸ່ມປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ຂຶ້ນມາເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງໃນລະດັບຕ່ຳ.

ບົນພື້ນຖານຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ສະຫາຍທອງສິງ ທຳມະວົງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຳຂວັນຂອງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ຄື: ‘ສູ້ຊົນພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ກ້າວໄປສູ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ເມືອເຖິງປີ 2030’ ສໍາລັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ແລະ 11 ຂອງພັກໃຫ້ດປັນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມຕາມທິດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ: ສູ້ຊົນພັດທະນາຢ່າງສົມສ່ວນ ລະຫວ່າງເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ສ່ວນແຜນການພັດທະນາໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈຳນວນ 18 ເປົ້າໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ເນື່ອງໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງຮ່ວມກັບສາກົນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການຕິດທິດຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງຮັບປະກັບສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສົມດູນ ແລະ ຍືນຍົງ ທັງມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ, ສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຕາທິດຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

Off

Comments are closed.