21st Jan2016

ຮອດປີ 2030 ປະຊາຊົນລາວຈະມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ.

by somchan

ສະຫາຍ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ໄດ້ໃຫ້ການຄາດຄະເນວ່າ:ການວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ໂດຍ ສປປລາວ ຈະມີບາດລ້ຽວໃຫມ່ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ ຕາມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມທະວີຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015 ທີ່ມີລາຍຮັບະເລ່ຍປະມານ 1.970 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຜົນການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ສປປລາວ ຈະມີອຸດສາຫະກຳເສົາຄ້ຳ ແລະ ໂຄງລ່າງເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ ເປັນປືກແຜນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຫຍັບໃກ້ກັນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ; ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄຸນະພາບ; ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດຕາມກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ, ລະບອບປົກຄອງຕາມທິດສາມສ້າງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

ຕາມການປະເມີນຜົນຂອງສາກົນເຫັນວ່າ: ສປປລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງສະເລ່ຍລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດເທົ່າກັບ 99%, ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດໄດ້ 92%, ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບເທົ່າກັບ 88%ຂອງມາດຕະຖານ.

Off

Comments are closed.