01st Sep2022

ສານຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ 2022

by Peaung Thanonkeo

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2022-2023 ນີີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຕາງໜ້າໃຫ້ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ຄວາມຮັກແພງສາມັກຄີມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ,ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທຸກຖ້ວນໜ້າໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.

ວຽກງານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຍິ່ງໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ ຕໍໍ່ວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ກໍຄືການພັດທະນາຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ ແລະ ມີຄ່ານິຍົມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ມີສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈທີີ່ແຂງແຮງ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ເພຶື່ອກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ສືບທອດພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ.

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ທີ່ຮັກແພງທັງຫຼາຍ, ສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ເປັນສົກຮຽນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນພາລະກິດການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຮຽນການສອນດໍາເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທົົ່ວສັງຄົມໃຫ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ

ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັ້ນ ຈົົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ, ພ້ອມກັນຕ້ານປະກົດການຫຍໍໍ້ທໍໍ້ຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ.

ບັນດາຄູອາຈານ ຈົົ່ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ ແລະ ການຈັດການຮຽນການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຮຽນຮູ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບການສອນ, ໃຫ້ຈັດຕັ້ງທົບທວນ-ສໍາມະນາກັນຄືນກ່ຽວກັບຮູບແບບ, ເຕັກນິກ, ວິທີການສອນ ແລະ ການວັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນຜູ້ຮຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບວິຖີການດໍາລົງຊີວິດແບບໃໝ່. ພ້ອມກັນນີີ້, ກໍໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ໃຫ້ສົມກັບເປັນແມ່ພິມທີ່ດີຂອງຊາດ ມີຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ, ຝຶກຝົນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການສອນໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

ພໍໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຈົົ່ງພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫຼານທີີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໄປ ເຂົ້າໂຮງຮຽນທັງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ວິຊາຊີບ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍໍ່ການແນະນໍາລູກຫຼານໃນການສຶກສາຮໍ່າຮຽນເວລາຢູ່ເຮືອນ, ອົບຮົມຕັກເຕືອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ທັງຕໍໍ່ຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ສໍາລັບລູກຫຼານນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຈົົ່ງຕັ້ງໃຈສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍໍ່ຫຼອມໃຫ້ກາຍເປັນນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງຂອງຄູອາຈານ, ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີຂອງພໍໍ່ແມ່, ເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ.

ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະມາຄົມພໍໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄະນະພັດທະນາ ການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ຊຸມຊົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນ ຈົົ່ງພ້ອມກັນ ປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ບົົ່ມສອນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄດ້ເກີດການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນພົນລະເມືອງທີີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ກິລາ ເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົົ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ.

ໃນໂອກາດນີີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ພໍໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຈົົ່ງໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໃນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ດໍາເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ.

ທ້າຍສຸດນີີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກຂັັ້ນ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນທົົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.

Off

Comments are closed.