28th Feb2018

ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກນອ້ຍ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກວ້າງ ປະຈຳປີ 2017

by somchan

ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, ມີຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ, ອົງການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ ປະຈຳປີ2017. 1 ປີ ຜ່ານມາ ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານສະແດງອອກ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ ແຕ່ລະຂັ້ນ ມີການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆໃນຂັ້ນຂອງຕົນ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດຳເນີນງານວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ປີ 2016-2020 ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ນິຕິກຳທິ່ກ່ຽວກັບແມ່-ເດັກ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ພ້ອມທັງເພື່ອເຜີຍແຜ່ແຜນງານພັດທະນາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຖິຕິແຍກເພດ ແລະ ການເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ເປັນການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ມວນຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການໂຄສະນາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ ໃຫ້ກັບຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະທຳ ແລະ ທອ່ງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຕົ້ນ, ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍປີ 2016-2025 ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2016-2020, ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປລາວ 2014-2020 ເຂົ້າວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ ຂອງຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີການປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບທິດທາງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປລາວ ໃນນາມທີ່ເປັນພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ່ວນແຜນການປະຈຳປີ2018 ຈະພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານຄະນະກຳມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ການສົ່ງເສີມປົກປ້ອງສິດ ແລ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ຫັນເຂົ້າເປັນແຜນການ-ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກຳເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງພ້ອມທັງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່່ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

 

Off

Comments are closed.