18th Jun2018

ການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຕິດພັນກັບວຽກງານພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

by somchan

ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານກ່ຽວ ກັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຕິດພັນ ກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວ່າ: ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ຕາມທິດສາມສ້າງ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະອຽດຫຼາຍດ້ານຈາກບັນດາກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຊາວກະສິກອນ ນອກຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດ ເຂົ້າໃນການການພັດທະນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຄ່ຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ຍັງມີຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອດອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ໂດຍສະເພາະ ບ້ານຊົນນະບົດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕາມທິດສາມສ້າງແທ້, ບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງບັນຊາການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ສ້າງບ້ານພັດທະນາຍັງຈຳກັດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ບ້ານພັດທະນາຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ ບ້ານທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍທັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງໄດ້ມີປະສິດທິຜົນ.

Off

Comments are closed.