28th Nov2018

ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8

by somchan

ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 8 ທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ດ້ານການເງີນ – ເງີນຕາ ແລະ ແກ້ໄຂຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຊອກວິທີການສ້າງຖານລາຍຮັບ ທີ່ໜັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານ, ແກ້ໄຂອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການຄ້າ-ການລົງທືນ, ມີສະຕິຕໍ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ກວດສອບໄດ້ ດ້ານງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ເພີ່ມທະວີມາດຕະຖານຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕ່ຳ 18,6% ຂອງ GDPເປັນຕົ້ນ ຕາມກອບດັດແກ້ຕົວເລກມະຫາພາກ, ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງນິຕິກຳ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ແທດເໜາະ ກັບສະພາບການ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ປະຕິບັດທິດຊີ້ນຳໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານໃນການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍບົນພື້ນຖານການມີລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນ, ຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທືນຂອງລັດທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະ

ໂຄງການ ທີ່ສຳເລັດ 100% ແລະ ໜີ້ໂຄງການສືບຕໍ່ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາແລ້ວຕາມຄວາມເໜາະສົມ ດ້ານການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຍັງມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະ ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຫຼາຍຫຼາຍ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຂະແໜງກະສິກຳຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຍັງຕ່ຳ ຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພິບັດທຳມະຊາດຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ, ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຍັງມີການນຳໃຊ້ສານເຄມີເກີນຄ່າມາດຕະຖານໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການປະຕິບັດຄາດໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງບໍ່ທັນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ, ໂພສະນາການຂອງເດັກ, ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ, ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ, ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

Off

Comments are closed.