11th Jun2019

ກະຊວງປະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຟ້ງການຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາມະຕິຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ປູກປ່າທົດແທນທີຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ງົບປະມານຈາກໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ-ບໍ່ແຮ່ ແລະ ທືນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາຮອດປະຈຸບັນການຟື້ນຟູປ່າແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ 2 ປະເທດ ອັນໜື່ງແມ່ນການຟື້ນຟູປ່າດ້ວຍທາງທຳມະຊາດ ແລະ ຟື້ນຟູດ້ວຍການປູກໄມ້ ຟື້ນຟູດ້ວຍທຳມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາເຂດທີຊຸ່ມຊື່ນເພື່ອຄຸມຄອງປົກປັກຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຖືກບຸກທຳລາຍ ແລະ ມີການຟື້ນຟູດ້ວຍທຳມະຊາດ, ສ່ວນການປູກໄມ້ປະຕິບັດ 486 ພັນເຮັກຕາ ທັງພາກລັດ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ສ່ວນໄມ້ປູກມີຢາງພາລາ, ໄມ້ວີກ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ເກດສະໜາ ແລະ ໄມ້ພື້ນເມືອງອື່ນໆ ສ່ວນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທືນໃນການປົກປັກຮັກສາແມ່ນປະຕິບັດຕາມງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ອອກດຳລັດເພື່ອກຳນົດແຫຼ່ງທືນເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສັດປ່າ,ການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ກອງທືນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸມຄອງຟື້ນຟູ ແລະ ປູກໄມ້ແມ່ນມີຈຳນວນຈຳກັດເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ.

 

Off

Comments are closed.