19th Jun2019

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼືອ-ບໍ່ພໍຂອງຄູ.

by somchan

ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ຄຳຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະໄລຍະ, ໂດຍສະເພາະການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄປຕາມຂະແໜງການບູລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນວິຊາສະເພາະໃນສາຂາວິຊາກະສິກຳ, ຄູ ແລະ ພະຍາບານ; ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. ຢູ່ໃນວາລະຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2019.

ເຊິ່ງກ່ຽວກັບກົນໄກ, ມາດຕະການພັດທະນາຄູ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ, ການປະເມີນຜົນລັດຖະກອນສຶກສາ, ບັນຫາຂາດຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນວິຊາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຄູເຫຼືອ-ບໍ່ພໍ, ອາສາສະໜັກ. ໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ ທີ່ສະມາຊິກສະພາມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ເຖິງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ຕໍ່ກັບຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມາດຕະການໃນການຈັດສັນ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູເຫຼືອ, ຄູບໍ່ພໍຄືນໃຫມ່ ໃນລະດັບເມືອງ, ນະຄອນ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ; ສະເພາະຄູສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູປະຖົມສຶກສາ ໄດ້ມີການຄືນສັບຊ້ອນໃຫມ່ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ, ທີ່ສອນບໍ່ຄົບຊົ່ວໂມງຕາມກໍານົດ ໃຫ້ຈັດສັນໄປສອນຊ່ວຍໂຮງຮຽນອື່ນ ຫຼືໄປສອນເປັນພັນທະໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ ຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູ, ເອົາບ່ອນທີ່ມີຄູເຫຼືອໄປສອນທີ່ບໍ່ມີຄູ.

ສຳລັບການບັນຈຸຄູໃຫມ່ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຄື: ສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູເຫຼືອ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີການບັນຈຸຄູໃຫມ່, ການແບ່ງປັນຕົວເລກບັນຈຸ ແມ່ນຈະໃຫ້ສະເພາະຕົວເລກທີ່ບໍ່ພໍ ໂດຍສຸມໃສ່ໂຮງຮຽນທີ່ຂາດຄູ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນຕົ້ນຕໍ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການໃຫ້ມີຄູສັນຍາຈ້າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດຄູຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; ສຳລັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ແລະ ຄູອາສາສະໜັກ ແມ່ນສາມາດສອບເສັງເປັນຄູສັນຍາຈ້າງໄດ້; ສຳລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ແມ່ນມີການໝູນວຽນຄູຈາກບ່ອນທີ່ເຫຼືອໄປບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍການເຮັດສັນຍາ 1-2 ປີ; ສ່ວນການປັບປຸງແຜນກໍ່ສ້າງຄູໄລຍະຍາວ ໃຫ້ໄປຕາມຜົນການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຄູ ໂດຍໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນການກໍ່ສ້າງຄູ ສົ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມການບຳລຸງຄູປະຈຳການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.

Off

Comments are closed.