24th Jun2019

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດ ເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເຊິ່ງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝແນ່ໃສ່ເຝົ້າລະວັງ,ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ, ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ລວມໝູ່, ປະຊາຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ພ້ອມທັງຟື້ນຟູ, ບູລະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ ຮັບປະກັນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວ່ອງໄວຊັດເຈນ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຂອງຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ, ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດປະກອບມີ 10 ພາກ, 8 ໝວດ ແລະ 76 ມາດຕາ.

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍ່ຄືຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເຊັ່ນ: ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸດຕິທຳ ຊຶ່ງເປັນຟື້ນຖານອັນສຳຄັນໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູງກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເຮັດໃຫ້ການກຳເນີດແຜນງານ, ໂຄງການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

Off

Comments are closed.