19th Sep2019

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກະກຽມສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ

by somchan

ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ກະກຽມສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ເປັນປະທານໂດຍ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ, ມີບັນດາຄະນະຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງ ກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັອ ປອ ມາລາ ວິລະຈິດ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ກະຊວງ ປກສ ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນຳລວມຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ, ທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງວຽກງານ ປກສ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ກະຊວງ ປກສ ຂຶ້ນເປັນທາງການ ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທິງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປກສ ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳລວມຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມ ປະກອບມີ 7 ທ່ານ ໂດຍແມ່ນ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ເປັນຫົວໜ້າ. ພ້ອມທັງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບທາງວິຊາການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ປະກອບມີ 12 ທ່ານ. ໃນນີ້, ຄະນະຊີ້ນຳລວມມີໜ້າທີ່ໃນການຊີ້ນຳຄະນະຮັບຜິດຊອບວິຊາການ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສ້າງບົດວິພາກ, ໂຄງຮ່າງລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມດັ່ງກ່າວຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ, ນຳສະເໜີກະຊວງ ແລະ ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຕົກລົງຮັບຮອງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກົມດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຕັ້ງກົມ ກໍໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ ແລະ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໜ້າທີ່-ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການ. ເຊິ່ງບັນດາທ່ານໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຄາດກະບັນຈຸສັບຊ້ອນບຸກຄະລາກອນ, ຄົ້ນຄວ້າເຄື່ອງໝາຍເຫຼົ່າວິຊາສະເພາະ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ຂຽນບົດວິພາກ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງກົມຕຳຫຼວດທາງລົດໄຟ.

Off

Comments are closed.