01st Apr2020

ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຊົ່ວຄາວ (1-19 ເມສາ 2020) ເພື່ອສະກັດກັ້ນການ  ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

by somchan

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ປິດການດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຊົ່ວຄາວ ສໍາລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1 ຫາ 19 ເມສາ 2020,

ຍົກເວັ້ໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າບໍລິ ໂພກ, ຢາປົວະຍາດ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການລະບາດພະຍາແລະ ອຸປະກອນການແພດ ຕາມບັນຊີ ຄັດຕິດ ມາພ້ອມນີ້, ໂຮງງານທີ່ປິດກິດຈະການໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1.1ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ຜູ້ທີ່ພັກເຊົາຢູ່ໃນໂຮງງານ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນທັງຫມົດ ໃນໄລຍະປິດການດໍາເນີນກິດຈະການ ໂຮງງານຊົ່ວຄາວ. ນອກນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ອອກຈາກທີ່ພັກ ຫຼື ອອກຈາກບ້ານ ຖ້າບໍ່ມີ ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຫຼື ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ.

1.2ໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ເກັບກ່ຽວຈາກຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ ດໍາເນີນສະເພາະຂອດການເກັບຊື້ ຫຼື ເກັບກ່ຽວ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ຕາມມາດຕະການຂອງຄະນະສະພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (ຄະນະສະເພາະກິ) ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2. ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຕາມບັນຊີຄັດຕິດ ໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການເປັນປົກກະຕິ ໂດຍເອົາໃຈ ໃສ່ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

2.1 ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ມາດຕະການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຕໍ່ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານຕົນເອງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິ.

2.2 ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດ ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊັ່ນ: ໃຫ້ຈັດທີມງານຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາວັດແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງພະນັກງານ, ກຳມະກອນ ໃນເວລາເຂົ້າອອກ ໂຮງງານ. ຖ້າພົບເຫັນຜູ້ທີ່ມີອາການຄ້າຍກັບເປັນຫວັດ, ໄອຈາມ ຫຼື ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ ຕາມານແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ແຍກອອກໄວ້ເຂດສະເພາະ ແລ້ວຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 166 ຫຼື 020 5406 6777 ພື່ອປະຕິບັດຕາມໂດຍທັນທີ.

2.3 ໃຫ້ພະນັກງານ, ກໍາມະກອນ ແຕ່ລະຄົນຢູ່ຫ່າງກັນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ແມັດ ພ້ອມກັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກດັງ, ່ລາງມືໃສ່ສະບູ ຫຼື ນ້ໍາຢາຂ້າເຊື້ອ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

2.4 ໃຫ້ພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ໃນຫ້ອງການ, ອາຄານຜະລິດ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫໍພັກຄົນງານ ຫຼື ຈຸດອື່ນໆ ທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ.

3. ສໍາລັບໂຮງງານທີ່ປິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການປິດໂຮງງານ ໃຫ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານ ຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ສໍາເນົາສົ່ງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ພາກ 

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 13 ຂອງຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020.

4. ມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້.

5. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຍີນດີຮັບຟັງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ສ້າງສັນຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການແກ້ໄຂ.

6. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍ.

Off

Comments are closed.