02nd Apr2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ 

by somchan

ນາຍົກລັດຖະມົນອອກຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 01: ເຫັນດີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ ດັ່ງນີ້:

1.1.ດ້ານນະໂຍບາຍ: 1) ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງຫມົດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີລາຍຮັບ 5 ລ້ານກີບ ລົງມາ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020).

2) ໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 29 ຂໍ້ທີ 2 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020);

3່) ໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃນການນໍາເຂົ້າທຸກປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ COVID-19 ເຊັ່ນ: ຜ້າປິດປາກ-ດັງ, ນ້ໍາຢາລ້າງມື, ເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈໍາເປັນ. ມອບໃຫ້ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສົມທົບກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເຮັດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າ ທີ່ຕ້ອງການ ນໍາເຂົ້າໂດຍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

4) ໃຫ້ເລື່ອນການຊໍາລະພັນທະອາກອນ ຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍານົດບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເລື່ອນຊໍາລະດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ.

5) ໃຫ້ຕໍ່ເວລາການສົ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2019 ຂອງວິສາຫະກິດ ຈາກ 31 ມີນາ 2020 ໄປເປັນ 30 ເມສາ 2020.

6) ໃຫ້ຕໍ່ເວລາການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມທາງ ຈາກວັນທີ 31 ມີນາ 2020 ມາເປັນ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020.

7) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ຕໍ່ເວລາ ໃນການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ໍາປະປາ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ.

8) ເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດລົງ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

9) ເຫັນດີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເປັນຕົ້ນ: ນະໂຍບາຍເລື່ອນເວລາຊໍາ ລະຫນີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ສະຫນອງເງິນກູ້ບ້ວງໃຫມ່ໃຫ້ບັນດາຫົວຫນ່ວຍ ທຸລະກິດ, ການປັບໂຄງສ້າງຫນີ້, ການຈັດຊັ້ນຫນີ້ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020;

10) ໃຫ້ເລື່ອນເວລາການຊໍາລະພັນທະການປະກອບສ່ວນປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ ຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ (ເດືອນເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020).

1.2 ດ້ານມາດຕະການ

1) ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ການດັດປັບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ແລະ ຕົວເລກຄາດຫມາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ສໍາຄັນ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຕົວຈິງ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕື່ມ ແຕ່ນີ້ຮອດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII.

2) ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທະ

ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ຮັດກຸມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການແກ້ໄຂຫນີ້ສິນ, ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຫ້ດໍາເນີນການໄປ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ນັບມື້ ເພີ່ມຂຶ້ນ; 3) ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຫົວຫນ່ວຍລາຍຮັບ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບລາຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ມີແຫຼ່ງຈະເກັບໄດ້ ໂດຍເລັ່ງຈັດເກັບໃນທຸລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ບໍ່ ຖືກຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກ COVID-19.

4) ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ, ບັນດາກະຊວງທີ່ມີຫົວຫນ່ວຍລາຍຮັບ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຄຸ້ມຄອງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ບົນຈິດໃຈປະຢັດ ໂດຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີ ເງື່ອນໄຂ ຢ່າງຫນ້ອຍ 10% ຂອງແຜນປີ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ເລືອກເຟັ້ນຫຼຸດຜ່ອນບາງລາຍຈ່າຍຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ: ລາຍຈ່າຍການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ລາຍຈ່າຍຮັບແຂກຕ່າງປະເທດ, ລາຍຈ່າຍກອງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ລາຍຈ່າຍການປຸກສ້າງ, ລາຍຈ່າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ-ຂອງ ຊາດ, ລາຍຈ່າຍຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ. ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປະຢັດນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາມາເພີ່ມ ເຂົ້າບ້ວງເງິນແຮລັດຖະບານ ເພື່ອຮອງຮັບການສະກັດກັ້ນ COVID-19. ສໍາລັບບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ໃຫມ່ຂອງລັດ ໃນປີ 2020 ທີ່ສະພາຮອງຮັບແລ້ວ (ສະເພາະໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ) ແມ່ນໃຫ້ ເລື່ອນໄປຈ່າຍ ໃນປີ 2021. ສືບຕໍ່ກວດກາໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ມີມູນຄ່າສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສະເຫນີໂຈະ ຫຼື ຫຼຸດມູນຄ່າລົງ.

5) ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ງການປະຕິ ບັດກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ (SME) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄວ.

6) ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າອອກບົດແນະນໍາໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງການລະບາດ COVID-19 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ, ໃຫ້ເລັ່ງສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍ ໃນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມສ້າງຄວາມດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃນລະດູການທ່ອງທ່ຽວ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2020. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສະພາບຜົນກະທົບ ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນແກ້ໄຂບັນຫາ.

7) ໃຫ້ກະກຽມການຜະລິດ ແລະ ເຈລະຈາກັບບໍລິສັດທີ່ສັ່ງຊື້ແຮ່ທາດຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອກຽມພ້ອມສະຫນອງແຮ່ທາດ ໃນເວລາທີ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ ປະກາດເລັ່ງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາຄືນ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍລະດົມໃຫ້ບໍລິສັດ ສືບຕໍ່ມອບພັນທະຕ່າງໆ ຕໍ່ລັດຖະບານ.

8) ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດກາສຸຂະພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບການກັກກັນຕົວເອງໃນໄລຍະ 14 ວັນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແຮງງານທີ່ຜ່ານ ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດສຸຂະພາບແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດກັບມາປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໄດ້; 9) ໃຫ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເພື່ອກຽມຄວາມ ພ້ອມໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດຜ່ອນຄາຍລົງ.

ມາດຕາ 02: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

2.1 ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ອອກນິຕິກໍາແນະນໍາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຕົວຈິງໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ ຕາມບົດບາດ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ສິດ ຂອງຂະແຫນງການຕົນ; 2.2 ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາ ຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເປັນ ຮູບປະທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊາບເປັນປົກກະຕິ; 2.3 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຖ້າຫາກວ່ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃດ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 03: ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 04: ຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

 

Off

Comments are closed.