28th Apr2020

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຫລຸດຄ່າເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍືອ ໃນໄລຍະປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

by somchan

ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ນີ້ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ຄະນະຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຫຸດຄ່າຂົນສົ່ງ-ບຳບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ສະຫນາມຫລັກ 32 ລົງ 50% ຂອງມູນຄ່າສຳລັບ 3 ເດືອນຄື: ເດືອນ ເມສາ, ພຶດສະພາ ແລະ ມິຖຸນາ 2020.

ສຳລັບເນື້ອໃນແຈ້ງການໄດ້ລະບຸລະອຽດວ່າ: ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຄ່າຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອລົງ 50% ນະໂຍບາຍແມ່ນ 3 ເດືອນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ ຫາ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ກອງບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ສືບຕໍ່ເອົາຂີ້ເຫຍື້ອຕາມສັນຍາ ແລະ ກຳນົດເວລາປົກກະຕິ ຕາມທີ່ເຄີຍປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ໃນກໍລະນີ ບາງກອງບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍືອ ຫລືບໍລິສັດຜູ້ປະກອບການບໍ່ປະຕິບັດຫລຸດຄ່າບໍລິການຂົນສົ່ງຂີ້ເຫຍື້ອ ສາມາດແຈ້ງຕໍ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້.

Off

Comments are closed.